ಋಣಗಳು

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ – 3🌸 🌹 ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಂ 🌹 ಈ ಋಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ – 🌟 ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೇವತಾ ಋಣ. 🌟 ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಸನಾತನ […]

ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ – 3🌸 🌹 ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಂ 🌹 ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾನವರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇಹದ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಭಯ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು […]

Kashyapa Sutragalu – ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ಥಿತಿ

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ – 3🌸 🌹 ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಂ 🌹 ಈ ಮೃತ್ಯುವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಶ್ಯಪರು. 🌟ಜನ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವೇ ಈ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಜನ್ಮಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು.🌟 […]

Kashyapa SUtragalu – ಆತ್ಮ ಅನಂತ

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ – 3🌸 🌹 ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಂ 🌹 ಮಾನವ ತನ್ನ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿದು ಬಾಳಬೇಕು. ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು, ವಾಹನ, ಕೀರ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆಗಿರಬಾರದು. ನಿಜವಾದ […]

Kashyapa SUtragalu – ಸಾವರ್ಣಿ ಮನ್ವಂತರ

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ – 3🌸 🌹 ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಂ 🌹 ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ. ಮಾನವನ ಈ ಜನ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದೊರಕುವುದು ಅವನು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ. ಹಾಗೆ ಆಂತರ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ […]

Kashyapa Sutragalu – ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನಗಳು

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ – 2🌸 🌹 ಕಾಮಬಂಧಂ ಜೀವಭಾವಂ 🌹 ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ದೈವೀ ಸ್ಪಂದನಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ತರಹದ ದೈವತ್ವದ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು […]

Kashyapa Sutragalu – ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಶಕ್ತಿ…

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ – 2🌸 🌹 ಕಾಮಬಂಧಂ ಜೀವಭಾವಂ 🌹 ಇದು ಇತರರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಸುರೀ ಗುಣ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೆ – ಚಂಡೀಪಾಠ ಶ್ರವಣ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಮೇತ ಮಾಡಿಸುವ […]

Kashyapa Sutragalu – ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ – 2🌸 🌹 ಕಾಮಬಂಧಂ ಜೀವಭಾವಂ 🌹 ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ದುಡ್ಡಿನಿಂದಲೇ ನಿಜ. ಆದರೂ ಅವನು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದೂ ದುಡ್ಡನಿಂದಲೇ. 🌟 ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಧರ್ಮದ […]

Kashyapa Sutragalu – ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ – 2🌸 🌹 ಕಾಮಬಂಧಂ ಜೀವಭಾವಂ 🌹 ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಕೃಷಿಕನೂ ಮಾನವನೇ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬಡಿಸುವ ಗೃಹಿಣಿಯೂ ಮಾನವಳೇ. ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವೈದ್ಯನೂ ಮಾನವನೇ….. ಹಿಂದೆ ತ್ರೇತಾಯುಗ, […]

Kashyapa Sutragalu – ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವೂ ಆಸೆಯ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ…

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ – 2🌸 🌹 ಕಾಮಬಂಧಂ ಜೀವಭಾವಂ 🌹 ದುರಾಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇತರ ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ಆಸೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆಸೆಯ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಹಲವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ದ್ವೇಷವಿದ್ದರೂ ವಿರೋಧಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ […]