DISCOURSES TO RECOURSE
Kashyapa Sutragalu : ದಾನ

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ.🙏 🌹 ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ 🌹 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ – 1🌸 🌸ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಶಾತ್ ಜನ್ಮ 🌸 ಪ್ರಾರಬ್ಧವೆಂದರೆ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೇ. […]

Kashyapa Sutragalu – ಮನಸ್ಸು ಎಂದರೇನು?

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ.🙏 🌹 ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ 🌹 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ – 1🌸 🌸ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಶಾತ್ ಜನ್ಮ 🌸 ಮನಸ್ಸು ಎಂದರೇನು? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚಿಂತೆ, ಯೋಚನೆ, ಆಲೋಚನೆಗಳ ಒಂದು ಕಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ […]

Kashyapa Sutragalu- ಆಸೆಗಳು

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ.🙏 🌹 ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ 🌹 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ – 1🌸 🌸ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಶಾತ್ ಜನ್ಮ 🌸 ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಆಸೆಗಳೂ ಇವೆ. ಇಂತಹ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹವರು ಇತರರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, […]

Kashyapa Sutragalu – ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ.🙏 🌹 ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ 🌹 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ – 1🌸 🌸ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಶಾತ್ ಜನ್ಮ 🌸 ಈ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ತಾನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾನವನ ಧರ್ಮ […]

kashyapa Sutragalu – ಹಣೆಯ ಬರಹ

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ.🙏 🌹 ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ 🌹 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ – 1🌸 🌸ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಶಾತ್ ಜನ್ಮ 🌸 ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನೆ ನಾವು ಹಣೆಯ ಬರಹವೆಂದು ಹೇಳುವುದು. ಮಾನವನ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಂತಸ್ತು, […]

Kashyapa Sutragalu – ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಶಾತ್ ಜನ್ಮ

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ.🙏 🌹 ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ 🌹 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ – 1🌸 🌸ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಶಾತ್ ಜನ್ಮ 🌸 ಪ್ರಾರಬ್ಧವಶಾತ್ ಜನ್ಮ ಎಂದರೆ ಮಾನವನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅವನ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೇ ಕಾರಣ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದೊಂದು […]

Kashyapa Sutragalu – ಎರಡು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ.🙏 🌹 ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ 🌹 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ,ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, ಭಗವಂತನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವನಾಗಲಿ, ಅವನ ಭಾಷೆಯಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು […]

Kashyapa Sutragalu – ಮಾನವ ಕುಲದ ಸೃಷ್ಟಿ

🙏 ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ.🙏 🌹 ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ 🌹 ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಶ್ಯಪ ಹಾಗೂ ಅದಿತಿಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲೂ ಮಾನವಕುಲವು ಇವರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ […]

Kashyapa Sutragalu – ದೇವಿಯ ಆದೇಶ

ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ.🙏 🌹 ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ 🌹 ದೇವಿಯ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕಶ್ಯಪ ಹಾಗೂ ಅದಿತಿ – ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಹಾಗೂ ಸತ್ಯರೂಪರಾಗಿ ಸತ್ಯಯುಗದ ಮೊದಲನೆಯ ಮನ್ವಂತರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯನ್ನು […]

Kashyapa Sutragalu – Devi’s creation

🙏ಓಂ ಜೈ ಮಾತಾ ಓಂ ಜೈ ಗುರುದೇವ🙏 🌸ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು🌸 ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ” ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳು” ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು….. 🙏ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಈ ದಿನದ ಉಪದೇಶಾಮೃತ.🙏 🌹 ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ 🌹 ದೇವಿ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಕಶ್ಯಪರನ್ನು ಮೊದಲನೆ ಮಾನವನನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಂತರ ಅದಿತಿ, ದಿತಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಳು. ಕಶ್ಯಪ ಮತ್ತು ಅದಿತಿಯರಿಂದ […]